rozbity refyne

cus sefe rozbyl se nam refine, jde refinovat a item se stava +1+1+1+1+1+1 meno a nerupe

tony to pri vyresil novou verzy javy takze asi mozme lock